KLUBBEN / ATT ORIENTERA FÖR OKS

All info du behöver för att orientera för Skogshjortarna

Medlemskort Resersättning Elitlöpare Anmälan till tävling Försäkring
Klubbkläder SM, GM, VM och NOM uttagning Elektronisk tidtagning Lägerverksamhet Information
Klubbkansliet Ungdomsfond Gemensam avresa Reklam / Sponsring
VOF/SOFTs Elitverksamhet Stafetter Öppna klasser Hjortgården
Medlemskort 

Medlemsavgiften i OK Skogshjortarna är. 

100 kr Ungdom tom 16 år
150 kr Junior 17-20 år
350 kr Aktiv vuxen from 21 år 
500 kr Familj, inkl. ungdom
200 kr Stödmedlem 

för medlemsavgiften får du bland annat: 

* Tävla och deltaga i, av OKS och kretsklubbarna, anordnade aktiviteter. 
* Delvis betald startavgift till orienterings- och skidtävlingar (egenavgifter se nedan). 
* Försäkring vid tävling och träning för klubben.
* För aktiv medlem, fri omklädning, dusch och bastu på Hjortgården 
* Fria kartor vid klubbträning. 
* Klubbtidningen Skogshjort 5 nr/år. 
* Klubbkläder m.m. till subventionerade priser. 
* samt deltaga i vår härliga klubbgemenskap. 
* m.m. m.m. 

Inbetalningskort utsändes i början av året till tidigare medlemmar. Övriga kan lösa medlemskap genom kassören med inbetalning till bg 5643-5282 med uppgift om namn, personnummer och postadress. Man kan också lämna in uppgifterna via hemsidan under Klubben - Anmälan kurs och där välja typ av medlemskap.


Anmälan till tävling 

Ordinarie anmälan till orienteringstävling görs på Eventor enligt instruktioner på deras hemsida. Efteranmälan utförs av den enskilde även det på Eventor. Du hittar en snabblänk till Eventor på vår startsida.


Vid byte av ordinarie tävlingsklass eller ändring av SI-bricka skall Eventor uppdateras, se instruktion.

Ordinarie anmälningsavgifter anges av respektive arrangör, förhöjda avgifter kan förekomma vid extra påkostade arrangemang, se inbjudan. Normala avgifter är: 

50 kr Ungdom tom 16 år 
90 kr Junior och Vuxen 
130 kr Elit 

Efteranmälningsavgiften är ovanstående + 50%. Vissa arrangörer erbjuder efteranmälan på tävlingsdagen med ett tillägg av 100 %. Klubben betalar del av den ordinarie anmälningsavgiften vid varje tävling i Sverige förutom sommartävlingar under perioden 1/6 till och med O-ringens 5-dagars (OL) och Vasaloppet (Skidor) . Sommartävlingar (mästerskap undantaget) för vuxna betalas av den enskilde. Vid sommartävlingar för ungdomar upp tom 20 år betalar klubben endast ordinarie avgift minskad med egenandelen gånger antalet tävlingsdagar. Egenandel av anmälningsavgiften för orientering och skidor fördelar sig enligt nedan: 

* Ungdomar upp till 16 år erhåller samtliga ordinarie startavgifter av klubben. 
* Juniorer 17-20 år betalar den del av anmälningsavgiften som överstiger 75 kr. 
* Vuxna betalar den del av anmälningsavgifter som överstiger 45 kr. 
* Juniorelitlöpare betalar den del av anmälningsavgiften som överstiger 115 kr och seniorelit den del som överstiger 75 kr. 

Anmäld som ej startar får själv betala hela anmälningsavgiften. 
Efter varje säsong utsänds sammanställning av avgifter med uppgift om hur mycket som ska betalas. (Vid flerdagarstävlingar kan separat inbetalningskort utsändas.) 

Planera ditt tävlande, anmäl dig i god tid! 


Öppna motionsklasser 

På de flesta tävlingar finns öppna banor av varierande svårighetsgrad. Anmälan kan göras på tävlingsplatsen. Startavgiften faktureras till klubben. 


Elektronisk tidtagning 

Vid tävling med elektronisk tidtagning betalar klubben kostnaden för hyra av elektronisk bricka för ungdomar tom HD -16, övriga medlemmar betalar hela kostnaden själva. 
Vid förlust eller skada av elektronisk bricka ersätter låntagaren klubben med kostnaden att inköpa en ny bricka. 


Information 

Information om klubbens aktiviteter, träning etc ges genom anslag på Hjortgården, i Alingsås Tidning - under "internt", klubbens hemsida samt i Skogshjort. 


Hjortgården 

Vår klubbstuga heter Hjortgården och är öppen tisdagar, torsdagar 17-20, fredagar kl. 16-18 samt söndagar kl. 10-15. Öppettider sommar och storhelger enligt särskilt anslag. De flesta aktiviteter är vid Hjortgården eller utgår/avresa därifrån. Sektionerna och styrelsen har sina möten här. Klubbkansliet finns också på Hjortgården. 

Efter träning är Hjortgården vår samlingsplats för dusch, bastu och eftersnack. Hjortgården är även öppen för icke medlemmar som då kan lösa enstaka dusch- och bastubiljett á 20 kr from det år man fyller 21 år, yngre duschar och bastar gratis.

Adress: Sandbergsvägen 14, 441 39 Alingsås 

Klubbkansliet 

Klubbkansliet är normalt bemannat vardagar kl. 9-13. 
Telefonnumret till Hjortgården är 0322-13110. 

E-post till Hjortgården är kansliet@skogshjortarna.com  


Gemensam avresa 

Klubben har alltid gemensam avresa till tävling och träning från Hjortgården. Avresetid meddelas på hemsidan.
Till tävlingar skall klubbens buss prioriteras före alternativ med privata bilar. 


Reseersättning 

I första hand skall klubbens buss användas och resekostnaden är 4 kr/mil oavsett antalet passagerare i bussen. 

Reseersättning utgår med 4 kr/mil, max 16 kr/mil 

Resebidragsberättigade är deltagare i budkavlar budgeterade av OL-sektionen, medlemmar t.o.m. det år de fyller 20 år samt till alla deltagare i elitklass INGEN reseersättning till någon för sommartävlingar. 

Reseräkning ifylles (blanketten finns på klubbexp), attesteras av OL-sektionen (lämnas i OL-sektionen fack på kontoret). Reseersättningen utbetalas sedan av kassören till angivet bankkonto. Vårens reseräkningar inlämnas senast 30 juni och höstens 20 december. 


Försäkring 

Alla aktiva medlemmar är försäkrade genom Skogshjortarnas gruppolycksfallsförsäkring. Detta innebär att man är försäkrad under träning och övriga gemensamma aktiviteter anordnade av klubben. Man är även försäkrad på väg till eller från sådan verksamhet liksom under hela vistelsetiden på annan ort. 

Tränare och ledare är också försäkrade, även icke-medlem. 

Om man råkar ut för en skada under ovanstående aktiviteter bör en skadeanmälan till försäkringsbolaget göras omedelbart. Skadeanmälningsblankett finns på klubbkansliet.


Klubbkläder 

Kläder och utrustning kan beställas varje år genom anslagslista på Hjortgården. Klubben subventionerar med 25 % för ungdomar tom 20 år och 10 % för vuxna. Beställningslista för tävlingskläder och vindoverall anslås på senhösten för att kläderna skall kunna levereras före vårsäsongens start. 


Lägerverksamhet 

Klubben arrangerar varje år någon form av klubbläger, klubbresor till stora tävlingar både i Sverige och utomlands samt ett antal dags- och helgläger för de olika träningsgrupperna. Klubben subventionerar i varierande omfattning. 


Stafetter 

Stafettansvarig i O-sektionen delegerar ansvaret för researrangemang, lagledning, information mm till de stora stafetterna samt utser varje år en dam - respektive herruttagningskommitté som ansvarar för laguttagningar. Till de stora stafetterna som budgeteras separat av O-sektionen betalas i regel resor, förläggning och frukost. 


Ungdomsfond 

Fondens syfte är att stödja ungdomsorienterare och ungdomsledare inom klubben. Stipendium skall utdelas till ungdom, 12-20 år eller ungdomsledare i första hand för deltagande i kurser och läger. Anslag utdelas efter ansökan eller på arbetsgruppens initiativ. (Sammankallande klubbordförande) 


Reklam / Sponsring 

Klubben träffar samarbetsavtal med företag om att bära och föra ut deras varumärke. Avtalet innebär ekonomiska och andra förmåner som kommer verksamheten tillgodo. 

Medlem eller sektion får ej själv skriva sponsor- eller reklamavtal, eller anordna lotteri i egen regi. Sponsor- och reklamavtal skall hanteras via PR-kommittén och lotterier via klubbens lotteriansvarige vilka har ett övergripande samordningsansvar i dessa frågor. 

Att springa i klubbens tävlingsdräkt med aktuell reklam samt bära klubbens overall/jacka före och efter tävling är naturligtvis en självklarhet. Visa att du är medlem i vår klubb! 


Elitlöpare 

Elitverksamheten regleras i dokumentet " Elitverksamhet i OK Skogshjortarna".
Information och kontaktperson: Lars Björking - elitansvarig i O-sektionen.
Löpare som önskar vara rankad kontaktar klubbens rankingansvarige Lars Björking. Rankingavgiften betalas av klubben. 

Som elitlöpare förutsätter klubben följande: 

l Representerar klubben i mästerskapstävlingar 
l Deltar i de stafetter klubben satsar på
l Springer i klubbens tävlingsdräkt samt före och efter tävling bär klubbens overall/jacka 


VOF/SOFTs Elitverksamhet 

För de som anses kvalificerade står klubben i stort för : 

l Anmälningsavgift 
l Resa (billigaste alternativet) 
l Logi (det av arrangören anvisade). 

Svenska mästerskap, Götalands mästerskap VM- och NOM uttagning inom Orientering och Skidor

För de som anses kvalificerade står klubben i stort sett för: 

l Anmälningsavgift 
l Resa och logi för ungdomar och rankade seniorer 

För kompletta regler hänvisas till O-sektionens separata anvisningar. 

Framgångsrika löpare har möjlighet att erhålla extra ekonomisk stöttning genom Elitbidrag och Prestationspremier enl. O-sektionens särskilda regler. För kompletta regler hänvisas till O-sektionens separata anvisningar. Motsvarande gäller skidorientering och längdskidtävlingar.


Nybörjare och Träningsverksamhet 

Nybörjarkurser för ungdomar och vuxna genomförs årligen. Det är lätt att sedan fortsätta i någon av alla träningsgrupper.
Inom klubben finns det ett flertal olika träningsgrupper för alla åldrar. Här följer en kort presentation av dessa samt kontaktpersoner om du vill veta mera. Samtliga träningsgrupper har egna träningsprogram som finns anslagna på anslagstavlan på Hjortgården och på hemsidan. 
Samtliga planerade klubb- och kretsträningar annonseras på hemsidan och anslås på Hjortgården. 

TRÄNINGSGRUPPER för orientering

UNGDOMAR
Skogslek/Skogsäventyret 
För dig som är 7-10 år och vill börja med orientering. Skogslek startar på våren med annonser i tidning, skola och hemsidan.

Grön grupp 
Träningsgruppen för dig som varit med i Skogslek eller börjar direkt som nybörjare i träningsgruppen. Träningen är anpassad för dig som fortfarande är inne på dina första år som orienterare. 

Gul grupp
Gul grupp är nivån efter grön där du tränar om du lärt dig grunderna i orientering och vill lära dig mer. Gul nivå når du vanligtvis efter 1-2 år i grön grupp. 

Orange grupp
Träningsgruppen för de mest erfarna ungdomarna. Här har du lärt dig att läsa terräng och karta ordentligt och gärna avviker från stigar i skogen.

Gemensamt för alla ungdomsgrupper är att träning sker tisdagar 18:00 med samling vid Hjortgården om inget annat har meddelats träningen innan samt via hemsidan. Orange grupp har periodvis även träning torsdagar 18:00.
Träningsgrupperna har program året runt med några veckors sommaruppehåll i Juli och början av Augusti.

Information och kontaktperson: Kjell Einarsson, ungdomssektionen.  

JUNIORER OCH SENIORER 

Vi tränar målinriktat flera gånger i veckan med en avvägd blandning av kondition, styrka och teknik. Träningsdagar, läger och tävlingsresor arrangeras ett flertal tillfällen per år. Aktuella träningar återfinns i kalendern på klubbens hemsida under gruppnamnet “Hjältarna”. 

Information och kontaktperson: Lars Björking, orienteringssektionen. 
Skriv ut   
Copyright © 1999-2011 OK Skogshjortarna Alingsås | E-post: webmaster@skogshjortarna.com | Url: www.skogshjortarna.com | På denna sidan används cookies.
Samarbetspartners

AlleBike

SM Sport

Sparbanken Alingsås


                
Ullmax

Börjessons Bil